fbpx
     

Audyty energetyczne przedsiębiorstw RPO

Oferujemy przeprowadzenie obowiązkowych audytów energetycznych dla dużych przedsiębiorstw wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2015 roku oraz Dyrektywy 2012/27/UE

 

Nowa ustawa o efektywności energetycznej wprowadza obowiązek przeprowadzenia pierwszego audytu energetycznego przedsiębiorstwa w terminie do dnia 30 września 2017 roku. Kolejne audyty wykonywane są co 4 lata. Zgodnie z zapisami Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, które wejdzie w życie od 1 października 2016 roku każde duże przedsiębiorstwo musi poddać się obowiązkowemu audytowi energetycznemu. Oferujemy audyt energetyczny, który zostanie wykonany w oparciu o normę PN-EN 16247. Norma EN 16247 stosowana jest na szczeblu międzynarodowym jako podstawa audytów energetycznych. Obejmuje wymagania dla wszystkich audytów energetycznych, a także szczegółowo dla audytów energetycznych budynków, procesów przemysłowych i transportu. Zalecenie stosowania tej normy zawiera Dyrektywa 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.

 

Proponowany audyt spełnia wymogi obowiązkowego audytu dla dużych przedsiębiorstw.

Jednym z ważniejszych nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców jest nakaz wykonania audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa obejmujący minimum 90% zużycia energii (wszystkich nośników), w tym przez transport.

Przypomnijmy co to jest duże przedsiębiorstwo: zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) przekroczył w którymkolwiek z nich:

  • zatrudnienie 250 lub więcej osób
  • sumę bilansową równą lub większą od 43 mln € (175,827 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015) lub roczny obrót równy lub większy od 50 mln € (204,45 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015).

 

Każda z tych firm zobowiązana jest do ponownego przeprowadzenia audytu po 4 latach. Za każdym razem musi o tym fakcie i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w audycie poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu, czyli jak łatwo wyliczyć może osiągnąć od 8,8 mln (najmniejsze przedsiębiorstwa objęte obowiązkowymi audytami) do 4416,8 mln zł dla naszego petrochemicznego giganta.

Efektem prac audytorskich jest opis stanu faktycznego badanego zakładu wraz z analizą efektywności użytkowania energii. W ramach opracowania przeprowadzona zostanie analiza struktury zużycia energii oraz ocena gospodarki energetycznej wraz ze wskazaniem obszarów, w których możliwy jest wzrost efektywności zużycia energii. Raport sporządzony jest na podstawie aktualnych, reprezentatywnych mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii. Zawiera propozycje rozwiązań oszczędnościowych oraz szczegółowy przegląd zużycia energii w obszarze procesów technologicznych, budynków oraz transportu. 

 

W streszczeniu wykonawczym znajduje się podsumowanie wyników przeznaczone dla kadry zarządzającej zakładu. Służy ono ocenie inwestycji pod katem ich opłacalności.

 

Ostateczna wycena i czas trwania uzależnione są zakresu audytu, który ustalany jest z Zamawiającym dopiero po zapoznaniu się z charakterem zakładu. Zachęcamy do kontaktu!

Audyty energetyczne przedsiębiorstw wykonujemy w oparciu o normę PN-EN 16247, zawierającą wymagania dla wszystkich audytów energetycznych, a także szczegółowo dla audytów energetycznych budynków, procesów przemysłowych oraz technologicznych.

Jak działamy:

krok 1

zebranie danych dotyczących charakterystyki obiektów, urządzeń technicznych, instalacji, w których użytkowana jest energia oraz organizacji zarządzania energią w przedsiębiorstwie, w tym stosowanych taryf i umów z dostawcami energii

krok 2

zebranie danych dotyczących wielkości zużycia nośników energii, a w przypadku ich braku przeprowadzenie dodatkowych pomiarów

krok 3

ocena stanu technicznego oraz analiza rzeczywistego zużycia energii w przedsiębiorstwie - wyznaczanie bazowej wielkości zużycia enrgii

krok 4

zaproponowanie i wybór możliwych do wdrożenia działań służących poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa wraz z oceną ich opłacalności ekonomicznej

krok 5

wyznaczenie całkowitej wielkości zużycia energii w przedsiębiorstwie po zrealizowaniu działań rekomendowanych

krok 6

sformułowanie zaleceń dotyczących gospodarki energetycznej i zarządzania energią w przedsiębiorstwie, możliwości dofinansowania działań inwestycyjnych

przeciętny czas realizacji w zależności od zakresu 4 do 6 miesięcy

ul. Długa 12B; 06-500 Mława; Telefon: 22 113 14 30