fbpx
     

Dofinansowanie OZE fotowoltaika – Dotacje na fotowoltaikę 50% dla rolników!

Dofinansowanie OZE fotowoltaika – Dotacje na fotowoltaikę 50% dla rolników!

Jak uzyskać dofinansowanie na OZE, na fotowoltaikę w wysokości 50%?

 

FOTOWOLTAIKA DLA ROLNIKA!

Ruszył nabór wniosków z PROW 2016-2020 poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie “FOTOWOLTAIKA DLA ROLNIKA” razem z zespołem evoEnergy. Przeprowadzimy Państwa przez cały proces realizacji przedsięwzięcia. Zaczynając od wypełnienia niezbędnych wniosków, wykonania studium wykonalności, montażu, oraz pomocy w procedurze przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej.

 

Jakie wsparcie?

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 300 000 zł. Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 10 tys. zł.

Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji.

 

Dla kogo dofinanoswanie na OZE?

Dotacja może zostać przyznana osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli:

 • wykonuje działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych (sektory produkcji objęte pomocą zawarte są w tabeli na końcu poradnika);
 • działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;

lub
rolnikowi będącemu osobą fizyczną, domownikowi lub małżonkowi tego rolnika, jeżeli:

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
 • rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych;

 

Na co?

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do dotacji na OZE, zalicza się m.in. koszty:

1) zakupu (wraz z instalacją)

maszyn lub urządzeń do:

 • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
 • przetwarzania produktów rolnych,
 • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
 • przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
 • aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
 • oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

 • budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli – laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
 • budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych,
 • pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

 

Opłacalność elektrowni fotowoltaicznej

Opłacalność instalacji fotowoltaicznych dla rolników jest nawet wyższa niż w przypadku firm produkcyjnych lub usługowych. Dzieje się z tak z kilku powodów. Po pierwsze z charakterystyki działania gospodarstwa wynika spore zapotrzebowanie na energię. Ponadto rolnicy płacący podatek VAT mogą go w całości odliczyć zyskując 23%.

Następne ułatwienie to 25% odliczenie od podatku gruntowego. Według przepisów każdy rolnik wykonujący inwestycje ekologiczne może odliczyć 25% poniesionych kosztów od płaconego podatku od gruntów rolnych.

Sumując, inwestycja w instalacje fotowoltaiczną jest dla rolników tańsza o 48% niż osób prywatnych. Czynniki te sprawiają że taka inwestycja pod względem ekonomicznym zwróci się i w piątym roku użytkowania zacznie przynosić zyski. 

 

Studium przypadku

Przykład I: Gospodarstwo rolne cechuję się zapotrzebowaniem na energię elektryczną w ilości 10 000 kWh rocznie. Projektant zaproponował instalacje fotowoltaiczną na dachu budynku o mocy 10 kW. Instalacja wyprodukuje średnio 9 300 kWh w roku.

Całościowy koszt inwestycji 69 000 zł w tym VAT 23%=15 870 zł, odliczenie od podatku gruntowego 13 540 zł.

Dofinansowanie 50% = 28 048,78 zł

Razem koszt inwestycji: 69 000zł -15 870 zł – 13 540 – 28 048,78 zł = 11 541,22 zł

Oszczędności:
9300 kWh * 0,4 zł = 3 720 zł/ rocznie

Okres zwrotu z inwestycji: 3 lata!!!

 

 

Zapraszamy do współpracy!!

Wróć do wszystkich wpisów
ul. Długa 12B; 06-500 Mława; Telefon: 22 113 14 30