Konkurs

Wygraj zestaw fotowoltaiczny za 0 zł!⚡️????
Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest instalacja fotowoltaiczna o wartości 16 499 zł!????????
????????Koniecznie zgłoś się do udziału, jeśli posiadasz dom na terenie powiatu mławskiego, żuromińskiego, przasnyskiego, ciechanowskiego, działdowskiego, nidzickiego!
Wystarczy wykonać tylko 5 kroków:
1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu – dostępny poniżej
2. Wypełnij formularz: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe0sImbEyWZwXSKl…/viewform…
3. Polub stronę Evoenergy na Facebook’u: https://www.facebook.com/evoenergypolska/
4. Udostępnij publicznie ten post
5. Oznacz w komentarzu 3 znajomych, których zapraszasz do udziału w konkursie.
Rozstrzygniecie konkursu 30.08.2019r. w biurze evoENERGY o godz. 15.00!
Zestaw obejmuje kompletną instalację fotowoltaiczną wraz z jej montażem i przygotowaniem zgłoszenia do Zakładu Energetycznego!
Konkurs trwa od 03.06.2019r. do 30.08.2019r.

 

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Instalacja fotowoltaiczna za 0 zł!” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

1.2. Organizatorem Konkursu jest EWO Sp z .o.o. zarejestrowana pod adresem ul. Długa 12B, 06-500 Mława, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000347854, numer REGON 121127400, numer NIP 6762412075.

1.3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem profilu Facebook-owego „Evoenergy” oraz strony www.evoenergy.pl/konkurs/ , od dnia publikacji regulaminu tj. od dnia 03.06.2019 roku do 30.08.2019 roku, z możliwością przedłużenia terminu trwania konkursu przez Organizatora.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
 2. Nie jest pracownikiem EWO Sp. z o.o.;
 3. Jest właścicielem lub członkiem rodziny właściciela domu wolnostojącego lub w zabudowie bliźniaczej na terenie powiatu mławskiego, przasnyskiego, strzegowskiego, ciechanowskiego, działdowskiego, żuromińskiego, nidzickiego z wyłączeniem domów z pokryciem dachowym z azbestu (eternitu);
 4. Wyraża zgodę na bycie ambasadorem firmy EWO Sp. z o. o., co oznacza wyrażenie zgody na dokonywanie oględzin zainstalowanej instalacji PV przez osoby trzecie, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

§ 3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1 Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

 1. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 2.1;
 2. osoba biorąca udział w konkursie musi polubić profil „Evoenergy” na Facebook-u;
 3. osoba biorąca udział w konkursie musi opublikować publicznie post konkursowy na swoim profilu na Facebook-u;
 4. osoba biorąca udział w konkursie musi w komentarzu pod postem konkursowym na Facebook-u oznaczyć 3 znajomych, których zaprasza do udziału w konkursie;
 5. osoba biorąca udział w konkursie musi wypełnić formularz konkursowy pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0sImbEyWZwXSKlygcOS0JZKDOUJqrjLPJ3tdj6y0z AXYKcA/viewform?usp=sf_link

§ 4
NAGRODA

4.1 Nagroda w Konkursie to: kompletny zestaw instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,03 kWp wraz z montażem, o wartości 16 499 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych brutto), składający się z:

 1. Paneli fotowoltaicznych o mocy 290W każdy – 7 szt.
 2. Inwertera – 1 szt.
 3. Konstrukcji montażowej – 1 kpl.
 4. Zabezpieczeń AC i DC
 5. Okablowania
 6. Dodatkowych materiałów montażowych

Organizator dopuszcza zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej za dodatkową opłatą w cenie promocyjnej 4500 zł brutto/kWp (VAT 8%).

4.2 Zdobywca nagrody zostanie wyłoniony przez komisję konkursową spośród wszystkich uczestników, którzy spełnili wszystkie zasady udziału w Konkursie. Warunkiem przyznania nagrody jest pokwitowanie jej odbioru w formie protokołu przekazania nagrody.

W przypadku kiedy po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzi się brak technicznych możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej, zostanie wyłoniony kolejny Zwycięzca, który będzie uprawniony do odbioru nagrody.

4.3 Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. wypełnić i przesłać jeden formularz konkursowy z jednej wybranej lokalizacji. Niedopuszczalne jest zgłoszenie tej samej lokalizacji przez kilku różnych uczestników.

4.4 Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera w drodze losowania zwycięzcę Konkursu.

4.5 Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej podczas rozstrzygnięcia konkursu tj. w dniu losowania 13.07.2019r. lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres email lub numer telefonu wskazany w formularzu konkursowym.

4.6 Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien potwierdzić chęć przyjęcia nagrody podczas rozstrzygnięcia konkursu lub odpowiedzieć na przesłaną e-mailem wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona wyboru kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania nagrody.

4.7 Organizator konkursu zobowiązuje się do pokrycia należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator przejmie również obowiązek podatkowy od Zwycięzcy konkursu i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT, z zastrzeżeniem pkt 4.1. 4.8 Warunkiem otrzymania Nagrody Głównej jest dostarczenie do Organizatora oświadczenia z danymi wymaganymi do zapłaty podatku.

§ 5
DANE OSOBOWE

5.1 Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), Organizator informuje, że:

5.1.1 Administratorem danych osobowych konkursu „Instalacja fotowoltaiczna za 0 zł!” jest EWO Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem ul. Długa 12B, 06-500 Mława, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem 0000347854, numer REGON: 121127400, numer NIP: 6762412075. Kontakt w sprawie konkursu – e-mail: kontakt@evoenergy.pl. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych – adres do korespondencji: EWO Sp. z o. o., ul. Długa 12B, 06-500 Mława, adres e-mail: l.grabowski@evosolutions.com.pl.

5.1.2 Dane osobowe Uczestnika konkursu są przetwarzane przez administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowego konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do konkursu, ustalenia prawa Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z organizacją konkursu i obowiązkami sprawozdawczymi,

5.1.3 Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a), pkt. b), pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,

5.1.4 Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie,

5.1.5. Uczestnikowi przysługuje:

 1. prawo dostępu do podanych danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 4. prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych, oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora: EWO Sp. z o. o., ul. Długa 12B, 06-500 Mława lub na adres e-mail: l.grabowski@evosolutions.com.pl.

5.1.6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

5.1.7. dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków Organizatora konkursu wynikających z Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa,

5.1.8. dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z konkursem. Dane osobowe Zdobywcy nagrody mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

5.1.9. dane osobowe Uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,

5.1.10. Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

§ 6
REKLAMACJE

6.1 Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres kontakt@evoenergy.pl lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

6.2 O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 6.1 Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.

6.3 Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.

6.4 Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.


6.5 Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 6.1 oraz 6.4, będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu.

7.2 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

7.3 Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

7.4 Wykonawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu, w przypadku zgłoszenia mniej niż 200 uczestników.

7.5 Regulamin jest dostępny pod adresem: www.evoenergy.pl/konkurs/


7.6 W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.).